PLAN PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„BTM MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE


sporządzony w dniu 30 lipca w Warszawie


 1. INFORMACJE OGÓLNE


  1. Niniejszy plan podziału dotyczy spółki pod firmą: „BTM Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem: 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000362327 (dalej jako „Spółka Dzielona”).


  1. Zgodnie z postanowieniami art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy plan podziału został uzgodniony przez zarządy Spółki Dzielonej oraz spółek przejmujących, to jest zarząd:


 1. spółki pod firmą: „Glia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem: 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000465237 – dalej jako „Spółka Przejmująca nr 1”;


 1. spółki pod firmą: „Humon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem: 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000465238 – dalej jako „Spółka Przejmująca nr 2”;


 1. spółki pod firmą: „Imnta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem: 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000465230 – dalej jako „Spółka Przejmująca nr 3”.


  1. Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa tejże odpowiednio na Spółkę Przejmującą nr 1, Spółkę Przejmującą nr 2 i Spółkę Przejmującą nr 3 (podział przez wydzielenie).


  1. Niniejszy plan podziału został przyjęty uchwałą podjętą przez zarządy Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej nr 1, Spółki Przejmującej nr 2 i Spółki Przejmującej nr 3 w dniu 30 lipca 2013 r. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego planu podziału.


 1. TREŚĆ PLANU PODZIAŁU


Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 1 i § 2 w związku z art. 531 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalający wskazują, co następuje:


 1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale:


W podziale przez wydzielenie biorą udział następujące spółki:Firma spółki


Typ spółki


Siedziba


Funkcja spółki uczestniczącej w podziale


„BTM Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A

spółka dzielona


„Glia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A

spółka przejmująca

„Humon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A

spółka przejmująca

„Imnta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8 lok. BUD 3A

spółka przejmująca


 1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały spółek przejmujących


Struktura właścicielska Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia Planu Podziału kształtuje się następująco:Firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

(w złotych)

„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

16.050


100

100

1.605.000,00

(milion sześćset pięć tysięcy)

złotych


Struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 1 na dzień sporządzenia Planu Podziału kształtuje się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1

(jeden)

1 %

1 %

50,00 (pięćdziesiąt) złotych


„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

99

(dziewięćdziesiąt dziewięć)

99 %

99 %

4.950,00 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych


Struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 2 na dzień sporządzenia Planu Podziału kształtuje się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1

(jeden)

1 %

1 %

50,00 (pięćdziesiąt) złotych


„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

99

(dziewięćdziesiąt dziewięć)

99 %

99 %

4.950,00 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych


Struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 3 na dzień sporządzenia Planu Podziału kształtuje się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1

(jeden)

1 %

1 %

50,00 (pięćdziesiąt) złotych


„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

99

(dziewięćdziesiąt dziewięć)

99 %

99 %

4.950,00 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych


Zarządy Spółki Dzielonej i spółek przejmujących zamierzają dokonać podziału Spółki Dzielonej poprzez:


  1. obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty: 1.605.000 (słownie: milion sześćset pięć tysięcy) złotych do kwoty: 52.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) poprzez umorzenie 15.526 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) udziałów jedynego wspólnika Spółki Dzielonej bez wynagrodzenia;


  1. wyodrębnienie trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej;


  1. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej o wartości: 1.552.600 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) złotych, stanowiącego trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, na trzy spółki przejmujące w zamian za udziały w kapitałach zakładowych, podwyższonych na potrzeby procedury podziału i przejęcia w następujący sposób:


    1. Spółkę Przejmującą nr 1 zostanie przeniesiony majątek o wartości 285.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, przy czym majątek o wartości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy, zaś majątek o wartości: 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych na kapitał zapasowy (agio);


    1. Spółkę Przejmującą nr 2 zostanie przeniesiony majątek o wartości 941.100 (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto) złotych, przy czym majątek o wartości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy, zaś majątek o wartości: 936.100 (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto) złotych na kapitał zapasowy (agio);


    1. Spółkę Przejmującą nr 3 zostanie przeniesiony majątek o wartości 326.500 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych, przy czym majątek o wartości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy, zaś majątek o wartości 321.500 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych na kapitał zapasowy (agio).


Wartość, o jaką zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej odpowiada wartości wyodrębnionych części jej przedsiębiorstwa przenoszonych na rzecz spółek przejmujących na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.


W wyniku podziału przez wydzielenie, struktura właścicielska Spółki Dzielonej będzie kształtować się następująco:Firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

(w złotych)

„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

524

100

100

52.400

(pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta)


W wyniku podziału przez wydzielenie, struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 1 będzie kształtować się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

(w złotych)

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1


0,5%


0,5%

50,00 (pięćdziesiąt)

„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

199

99,5%

99,5%

9.950,00

(dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)


W wyniku podziału przez wydzielenie, struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 2 będzie kształtować się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

(w złotych)

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1


0,5%

0,5%

50,00 (pięćdziesiąt)


„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

199

99,5%

99,5%

9.950,00

(dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)


W wyniku podziału przez wydzielenie, struktura właścicielska Spółki Przejmującej nr 3 będzie kształtować się następująco:Imię i nazwisko/ firma wspólnika


Ilość udziałów


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % głosów na

zgromadzeniu wspólnikówWartość nominalna udziałów

(w złotych)

Anna Elżbieta Aranowska-Bablok

1


0,5%

0,5%

50,00 (pięćdziesiąt) złotych


„ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

199

99,5%

99,5%

9.950,00

(dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)


Za każdy umorzony udział jedynego wspólnika w Spółce Dzielonej, wspólnik otrzyma 100 (słownie: sto) udziałów w każdej ze spółek przejmujących. Stosunek wymiany udziałów wspólnika w Spółce Dzielonej do obejmowanych udziałów w każdej ze spółek przejmujących wyniesie: 7.763 : 50. Strony ustalające nie przewidują obowiązku dopłat.

 1. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółkach przejmujących


Wszystkie nowo utworzone Udziały w Spółce Przejmującej nr 1, Spółce Przejmującej nr 2 i Spółce Przejmującej nr 3 zostaną przyznane dotychczasowemu i jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – spółce pod firmą: „ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem:
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 BUD. 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0000309829.


W związku z czym, jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma:


 1. 100 udziałów w Spółce Przejmującej nr 1 o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej równej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;


 1. 100 udziałów w Spółce Przejmującej nr 2 o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej równej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;


 1. 100 udziałów w Spółce Przejmującej nr 3 o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej równej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;


Udziały przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej w Spółce Przejmującej nr 1, Spółce Przejmującej nr 2 i Spółce Przejmującej nr 3 zostaną pokryte majątkiem Spółki Dzielonej w postaci trzech wydzielonych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ten sposób, iż:


 1. udziały w Spółce Przejmującej nr 1 zostaną pokryte zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, której składniki i wycena zostały przedstawione w Załączniku
  nr 1
  do planu podziału, zaś nadwyżka majątku zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej nr 1;


 1. udziały w Spółce Przejmującej nr 2 zostaną pokryte zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, której składniki i wycena zostały przedstawione w Załączniku
  nr 2
  do planu podziału, zaś nadwyżka majątku zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej nr 2;


 1. udziały w Spółce Przejmującej nr 3 zostaną pokryte zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, której składniki i wycena zostały przedstawione w Załączniku
  nr 3
  do planu podziału, zaś nadwyżka majątku zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej nr 3.


 1. Dzień, od którego udziały przyznane w spółkach przejmujących będą uprawniały do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących


Udziały przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej w spółkach przejmujących będą uprawniały do uczestnictwa w zysku każdej ze spółek przejmujących za rok obrotowy 2013, począwszy od dnia wydzielenia, wypłaconego wspólnikom po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego danej spółki przejmującej za 2013 rok.


 1. Prawa przyznane przez spółki przejmujące wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej


W Spółce Dzielonej jedyny wspólnik nie posiada szczególnych uprawnień, przewidzianych w szczególności w postanowieniach art. 174 § 2 - § 5, art. 176 § 2 oraz art. 196 Kodeksu spółek handlowych. Jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem przez wydzielenie w spółkach przejmujących.


 1. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale


Członkom organów spółek uczestniczących w podziale, a także innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub szczególne korzyści.


 1. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym


Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz lista zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym został przedstawiony:


 1. w Załączniku nr 1 w zakresie odnoszącym się do Spółki Przejmującej nr 1;


 1. w Załączniku nr 2 w zakresie odnoszącym się do Spółki Przejmującej nr 2;


 1. w Załączniku nr 3 w zakresie odnoszącym się do Spółki Przejmującej nr 3.


Wraz z przeniesieniem majątku przynależnego do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na spółki przejmujące przejdą prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów przypisanych do danej części przedsiębiorstwa, wydzielonego ze Spółki Dzielonej.

 1. Prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, w które wstępują spółki przejmujące z dniem wydzielenia


W wyniku podziału przez wydzielenie, każda ze spółek przejmujących wstąpi w następujące prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z następujących stosunków prawnych:


Spółka Przejmująca nr 1

GLIA

Spółka Przejmująca nr 2

HUMON

Spółka Przejmująca nr 3

IMNTA

Umowa

Kontrahent

Umowa


Kontrahent

Umowa

Kontrahent

umowa licencyjna z dnia 23.10.2012 r.


Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

umowa konsorcjum z dnia 12.08.2011 r.

Realizacja projektu o akronimie HUMON


Warszawski Uniwersytet Medyczny

umowa konsorcjum z dnia 14.09.2011 r.

Realizacja projektu o akronimie IMNTA

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

umowa konsorcjum z dnia 28.11.2012 r.

Realizacja Projektu: Rozwoju nowej terapii i/lub diagnostyki złośliwych nowotworów mózgu- glejaków, w szczególności glejaka wielopostaciowego (glioblastoma multiforme)


Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

aneks nr 1

do umowy konsorcjum

z dnia 23.03.2012 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

aneks nr 1

do umowy konsorcjum

z dnia 07.05.2012 r.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

umowa o dofinansowanie nr

WND-POIG.05.04.01-14-012/12

Realizacja Projektu: „Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków, w szczególności glejaka wielopostaciowego”

(w trakcie podpisywania)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

umowa o dofinansowanie nr

INNOTECH-K1/IN1/51/159542/

NCBR/12

z dnia 23.05.2012 r.

Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH”, pt. „Opracowanie technologii poszukiwania oraz metody otrzymywania całkowicie ludzkich przeciwciał”


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

umowa o dofinansowanie

INNOTECH-K1/IN1/63/159637/

NCBR/12

z dnia 30.05.2012 r.

Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH”, pt. „Innowacyjna metoda poszukiwania nowych terapii antybiotykowych”

Narodowe Centrum Badań i Rozwojuaneks nr 1/2013

do umowy o dofinansowanie projektu o akronimie HUMON z dnia

14.03.2013


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

aneks nr 01/2013

do u. o dofinansowanie projektu o akronimie IMNTA z dnia

14.03.2013 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwojuumowa o pracę z dnia 02.04.2012 r.

Stanowisko: technik laboratoryjny

Wymiar: pełen etat

Czas określony: 30.06.2014 r.


Agnieszka Zagożdżon

umowa o pracę z dnia24.03.2011 r.

Stanowisko: specjalista ds. analizy projektów

Wymiar: 3/5 etatu

Czas nieokreślony

Andrzej Białkowski – Milerumowa zlecenie z dnia 01.07.2013

Termin: 30.09.2013

Koordynacja prac w projekcie HUMON – etap III


Marcin Szumowski

aneks nr 1

do umowy o pracę

z dnia 19.12.2011 r.

Wymiar: pełen etat


Andrzej Białkowski – Milerumowa o dofinansowanie

UDA-POIG.05.04.01-14-010/11-00

z dnia 05.09.2012 r.

Realizacja Projektu „Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek: Genetycznie zmodyfikowane komórki i metody ich otrzymywania” w ramach POIG


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

aneks nr UDA-POIG.05.04.01-14-010/11-01

do umowy o dofinansowanie projektu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 1. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów spółek przejmujących oraz zasady podziału


W Spółce Dzielonej wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują jedynemu wspólnikowi – spółce pod firmą: „ORENORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie. Wszystkie udziały utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach przejmujących zostaną przyznane wskazanemu wspólnikowi.


 1. ZAŁĄCZNIKI


Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego planu podziału załączono:


 1. Załącznik nr 1składniki i wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, z wyszczególnieniem aktywów i pasywów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej nr 1;


 1. Załącznik nr 2składniki i wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, z wyszczególnieniem aktywów i pasywów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej nr 2;


 1. Załącznik nr 3składniki i wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, z wyszczególnieniem aktywów i pasywów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej nr 3;


 1. Załącznik nr 4 – projekt uchwały o podziale Spółki Dzielonej


 1. Załącznik nr 5 - projekt uchwały o podziale dla Spółki Przejmującej nr 1;


 1. Załącznik nr 6 - projekt uchwały o podziale dla Spółki Przejmującej nr 2;


 1. Załącznik nr 7 - projekt uchwały o podziale dla Spółki Przejmującej nr 3;


 1. Załącznik nr 8 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej nr 1;


 1. Załącznik nr 9 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej nr 2;


 1. Załącznik nr 10 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej nr 3;


 1. Załącznik nr 11 – oświadczenie zarządu Spółki Dzielonej o wartości majątku Spółki Dzielonej;


 1. Załącznik nr 12 – protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej z dnia 30 lipca 2013 r.;


 1. Załącznik nr 13 – protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej nr 1 z dnia 30 lipca 2013 r.;


 1. Załącznik nr 14 – protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej nr 2 z dnia 30 lipca 2013 r.;


 1. Załącznik nr 15 – protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej nr 3 z dnia 30 lipca 2013 r.;


 1. Załącznik nr 16 – bilans Spółki Dzielonej za 2012 r.;


 1. Załącznik nr 17 – uchwała zarządu Spółki Dzielonej o przyjęciu planu podziału;


 1. Załącznik nr 18 – uchwała zarządu Spółki Przejmującej nr 1 o przyjęciu planu podziału;


 1. Załącznik nr 19 – uchwała zarządu Spółki Przejmującej nr 2 o przyjęciu planu podziału;


 1. Załącznik nr 20 – uchwała zarządu Spółki Przejmującej nr 3 o przyjęciu planu podziału.


 1. PODPISY


Niniejszy plan został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze spółek uczestniczących w podziale.


Za Spółkę Dzieloną:


­­­­­­­­_____________

Paweł Nowicki

Za Spółkę Przejmującą nr 1:


_____________

Anna Aranowska-Bablok

Za Spółkę Przejmującą nr 2:


_____________

Anna Aranowska-Bablok

Za Spółkę Przejmującą nr 3:


_____________

Anna Aranowska-Bablok


- strona 15 z 15 -
2013 07 31 Potwierdzenie zgłoszenia planu podziału spółki BTM Mazowsze Sp z o o.pdf